موتور برق کاما

انواع موتور برق کاما(kama)

نام

مدل موتور

توان (KW)

تعداد فاز

نوع استارت

ولتاژ(V)

وزن کیلوگرم

موتور برق کاما

KDE 2500E

1.7-2

تکفاز

هندلی/استارتی

220

60

موتور برق کاما

KDE 3500E

2.8-3

تکفاز

هندلی/استارتی

220

65

موتور برق کاما

KDE 5500E

4.2-5

تکفاز

هندلی/استارتی

220

100

موتور برق کاما

KDE 5500TW

4.2-5

تکفاز

هندلی/استارتی

220

165

موتور برق کاما

KDE 5500E3

4.2-5

سه فاز

هندلی/استارتی

380

100

موتور برق کاما

KDE 6500E

4.6-5.2

تکفاز

هندلی/استارتی

220

100

موتور برق کاما

KDE 6500E3

5-5.2

سه فاز

هندلی/استارتی

380

100

موتور برق کاما

KDE 6500T

4.6-5.2

تکفاز

هندلی/استارتی

220

165

موتور برق کاما

KDE 6500T3

4.6-5.2

سه فاز

هندلی/استارتی

380

171

موتور برق کاما

KDE 6500TW

1.8

تکفلز

هندلی/استارتی

220

177

موتور برق کاما

KDE 7500ME

5.5-5.8

تکفاز

هندلی/استارتی

220

100

موتور برق کاما

KDE 7500MT

5.5-5.8

تکفاز

هندلی/استارتی

220

165

موتور برق کاما

KDE 20E

16.5

تکفاز

هندلی/استارتی

220

360

موتور برق کاما

KDE 20T

15

تکفاز

هندلی/استارتی

220

455