نبرد غولهای سازنده دیزل ژنراتور

نبرد غولهای سازنده دیزل ژنراتور

کارخانجات سازنده دیزل ژنراتور رقابتی سخت و تنگاتنگ دارند که میتوان به نبرد غولهای سازنده دیزل ژنراتور تشبیه کرد کارخانجاتی مانند کامینز،پرکینز و لوول که سازنده های قدرتمند و برندهای معروف جهانی هستند این کارخانجات امروزه تقریبا تمامی بازارهای فروش دیزل ژنراتور را بخود اختصاص داده اند و بازار مصرفی ایران بیشتر ازین نوع دیزل ژنراتورها انباشته گردیده است این کارخانجات هر روزه با استفاده از مهندسین برجسته و تکنولوژی روز سیستم های جدیدی در تولید و کنترل ولتاژ دیزل ژنراتور و شکل ظاهری و کیفیت آن ارائه مینمایند