موتور برق هیوندای

قیمت موتور برق های هیوندای (Hyundai)

موتور برق

مدل

نوع موتور

سیستم استارتر

حداکثر توان
خروجی

موتور برق هیوندای

HG5355-PG

یک سیندر چهار زمانه

هندل دستی

3 KW

موتور برق هیوندای

HG2010-PG

یک سیندر دو زمانه

هندل دستی

800 Watt

موتور برق هیوندای

HG8550-PG

یک سیندر چهار زمانه

استارت الکتریکی + هندل دستی

6 KW