موتوربرق سنسی

انواع موتور برق بنزینی سنسی(sence)

مدل

توان خروجی / KW

وزن/kg

ظرفیت باک / لیتر

توضیحات

SC1250

1

28

6

هندل

SC2500M

2.2

42

15

هندل

SC2500E

2.2

42

15

استارت / هندل

SC3250M

2.8

45

15

هندل

SC3250E

2.8

45

15

استارت / هندل

SC3500M

3.1

48

15

هندل

SC3500E

3.1

48

15

استارت / هندل

SC4000M

3.8

50

15

هندل

SC4000E

3.8

50

15

استارت / هندل

SC5000E

4.5

78

25

استارت / هندل / چرخ و دسته

SC6000E

5.5

81

25

استارت / هندل / چرخ و دست

SC8000E

7

88

25

استارت / هندل / چرخ و دست

SC9000E

8

90

25

استارت / هندل / چرخ و دست

SC10000E

8.5

94

25

استارت / هندل / چرخ و دست