موتور برق روبین

موتور برق روبین ژاپن

مدل

توان (kva)

سوخت

نوع استارت

RGD5000E

5

دیزلی

استارتی

RGX3000

3

بنزینی

هندلی

RGX3600

3.6

بنزینی

هندلی

RGV4100

4.1

بنزینی

هندلی

RGX4800

4.8

بنزینی

هندلی

RGX5100E

5.1

بنزینی

هندلی

RGX6500E

6.5

بنزینی

استارتی

RGX7500E

7.5

بنزینی

استارتی

RGV12100E

12

بنزینی

استارتی

RGV13100T

13

بنزینی

استارتی