دیزل ژنراتور موتورسازان

موتور ژنراتور موتورسازان (MotorSazan) ساخت کشور ایران

 

موتور

تیپ
موتور

ژنراتور

تیپ
ژنراتور

Prime
(kVa)

Standby
(kVa)

عکس
محصول

کاتالوگ
محصول

Motorsazan

4/248

Gucbir

GA47

47

52

   

Motorsazan

4/248

Meccalte

ECO32-2L/4

60

66

   

Motorsazan

1006.6

Meccalte

ECO32-3L/4

70

77